Internationale dimensie

Sinds 2012 wordt binnen het JOP expliciete aandacht besteed aan internationalisering. 

Enerzijds gaat het over kennisopbouw en –uitwisseling op Europees niveau, met name in relatie tot jeugdbeleid: onder andere via de deelname in het European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP) waarbij het JOP als correspondent ‘country information’ [DC2] aanlevert over het Vlaamse jeugdbeleid. Anderzijds  – en in overeenstemming met het gevoerde beleid binnen de betrokken universiteiten – worden onderzoekers van het JOP aangemoedigd hun onderzoek op internationale fora te brengen (niet alleen als bijdrage tot kennis en discussie, maar ook met het oog op kwaliteitsverbetering). Dit uit zich in de deelname aan internationale studiedagen, workshops en/of congressen; en in internationale tijdschriftartikels en andere publicaties. Tot slot worden er in de JOP-onderzoeksdatabank, naast Vlaamse/Belgische publicaties van jeugdonderzoek, ook relevante internationale publicaties geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt.