Wat doet het JOP?

De voorbije decennia hebben onderzoekers en beleidsmakers de nood voor een meer structurele inbedding van jeugdonderzoek in Vlaanderen aangevoeld. Er bleek een gebrek aan systematische consolidatie van jeugdonderzoek, wat leidde tot fragmentatie in onderzoeksprojecten met een beperkte interdisciplinaire benadering en een gebrekkige theoretische ontwikkeling en interpretatie.

Jeugdonderzoek in Vlaanderen kenmerkte zich bijgevolg door (1) een beperkte vergelijkbaarheid van statistische databanken door de sterke diversiteit in meetinstrumenten; (2) een sterke versnippering van de onderzochte thema’s, waardoor de mogelijkheden om lacunes en overlappingen in het gevoerde onderzoek te identificeren; (3) fragmentatie van de resultaten en (4) beperkte samenwerking tussen onderzoeksteams en uitwisseling van onderzoeksresultaten.

Als JOP streven we ernaar een structurele basis voor jeugdonderzoek in Vlaanderen te ontwikkelen. Hiervoor worden algemeen genomen twee grote activiteiten ondernomen, waarmee wordt getracht tegemoet te komen aan de vastgestelde beperkingen van het bestaande jeugdonderzoek. Ten eerste heeft het JOP een databank ontwikkeld waarin bestaand jeugdonderzoek in Vlaanderen en (sinds 2012) Europa wordt verzameld. Deze databank wordt verschillende keren per jaar aangevuld met nieuwe onderzoeken. Ten tweede verzamelt het JOP op een systematische en terugkerende wijze zelf empirische data over de leefwereld van de Vlaamse jeugd. Via deze activiteiten probeert het JOP beleidsmakers te ondersteunen in de voorbereiding en ontwikkeling van een onderbouwd jeugdbeleid, waarin de levensomstandigheden en leefwereld van Vlaamse jongeren centraal staan.